• ใครจะไปดูงานที่ญี่ปุ่น ควรอ่านบทความนี้ก่อน

 • ผู้เขียน : ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์  ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ กอปรด้วยเกาะน้อยใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 3,900 เกาะ แบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด หลายจังหวัดรวมกันเป็นเขต เช่นเขตคันโต ก็หมายถึง 6 จังหวัดรอบกรุงโตเกียวซึ่งมีพลเมืองรวมกันทั้งสิ้น 30 ล้าน หรือเขตโทฮกกุ ก็หมายถึง 6 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพลเมืองรวมกันทั้งสิ้น 10 ล้าน

  6 จังหวัด ที่ประกอบกันเป็นเขตโทฮกกุ มีจังหวัดอาโอะโมริ อากิตะ อิวาเตะ มิยากิ ยามางาตะและฟูกุชิมะ แถบนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความงามตามธรรมชาติ มีเทือกเขาเยอะมาก ภาษาถิ่นของแถบภาคอีสานนี่ คนญี่ปุ่นทั่วไปไม่คอยเข้าใจได้ทั้งหมด

  ผมได้รับชวนให้ตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆ ของเขตโทฮกกุ ที่เวียนไปเวียนมามากหน่อยก็คือนครเซ็นได ซึ่งมีพลเมือง 1 ล้านคน ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของเขตนี้

  ผู้บริหารสูงสุดของนครเซ็นไดมาจากการเลือกตั้งแบบเดียวกับผู้ว่าฯ กทม. ของเรา ซึ่งแท้ที่จริงก็คือตําแหน่งนายกเทศมนตรีนี่เอง แต่นายกเทศมนตรีของญี่ปุ่นมีอํานาจเยอะกว่านายกเทศมนตรีของไทยมาก

  นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันของนครเซ็นไดคือ นายคัทซึฮิโกะ อุเมฮาระ หลังจากพูดคุยกับผู้คนแถบนี้ ทุกท่านชื่นชมนายอุเมฮาระมากว่าเป็นคนเก่ง วิสัยทัศน์ในการบริหารเมืองกว้างไกลอย่างคาดไม่ถึง เคยทํางานในต่างประเทศมาแล้วหลายแห่ง รวมทั้งเคยดํารงตําแหน่งใหญ่ในเมืองไทย เป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี นายอุเมฮาระเป็นผู้สั่งคณะบริหารนครเซ็นไดให้ชวนนิติภูมิมาเยือนเขตโทฮกกุใน ครั้งนี้ นอกจากเชิญจากประเทศไทยเป็นเจ้าแรกแล้ว ต่อไปนครเซ็นไดยังจะเลือกเชิญผู้มาเยือนจากสิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงไทเป และนครซ่างไห่อีกด้วย

  ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมแข็ง ทําอะไรทําจริง เชิญใครมาแล้วผู้นั้นต้องมาเยือนให้ได้ประโยชน์จริงๆ จะมาเหยาะแหยะทําเล่นๆไม่ได้ ทุกชั่วโมงจะมีการรายงานว่า แขกผู้มาเยือนปฏิบัติสิ่งใดไปแล้วบ้าง ส่วนการต้อนรับขับสู้ผู้นั้นและคณะ ญี่ปุ่นต้อนรับได้อย่างประทับใจมาก

  ผมขอยกตัวอย่างภารกิจในแต่ละวัน เพื่อต่อไปภายหน้าผู้อ่านท่านได้รับเชิญจากทางการญี่ปุ่น จะได้เตรียมกายเตรียมใจ เอาแค่ภารกิจ 7 อย่าง ที่ผมต้องทําให้เสร็จในวันเดียวที่ผมกําลังนั่งเขียนหนังสืออยู่นี่ คือวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ก็แล้วกัน

  เวลาเช้าไปเป็นแขกของ ผอ.โรงเรียนอุนบาลรัฐบาลฮิคะชิ นิบังโชซึ่งเก่าแก่ 127 ปี เพื่อดูงานการศึกษาชั้นก่อนประถม อยากให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทยได้มาดูงานที่โรงเรียนนี้ครับ ผมยอมรับว่าได้ประโยชน์มาก

  จากนั้นไปเป็นแขกของ ผอ.ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งนครเซ็นไดร่วมกับรัฐบาลฟินแลนด์สร้าง Sendai-Finland Wellbeing Center ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุมาก จึงต้องมีศูนย์วิจัยด้านผู้สูงอายุ ที่นี่จึงเป็นอีกแห่งที่น่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้

  ต่อมาไปเป็นแขกของ ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยโทฮกกุ สถาบันที่มีศิษย์เก่าเพิ่งได้รับรางวัลโนเบล และเป็นสถานศึกษาคุณภาพติดลําดับ 1-5 ของประเทศ มีหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนไม่ต้องไปเริ่มภาษาญี่ปุ่นใหม่

  ภารกิจต่อมาคือเป็นแขกของนายฮิโตชิ อาเบะ ศาสตราจารย์ด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ท่านอาเบะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองระดับโลก ได้ฟังท่านบรรยายถึงเรื่องการวางผังเมืองของเมืองสําคัญๆ ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรของญี่ปุ่นในอนาคตแล้ว ประทับใจมาก ซึ่ง ค.ศ. 2050 (อีก 44 ปี) พลเมืองญี่ปุ่นจะลดจาก 127 ล้านในวันนี้ไปเหลือ 80 ล้านคน และ ค.ศ. 2100 ญี่ปุ่นจะเหลือพลเมืองเพียง 60 ล้าน

  ความรู้ด้านผังเมืองของศาสตราจารย์อาเบะ ผมจะต้องกลับมาศึกษากับ ท่านเพิ่มเติม รวมทั้งอยากเชิญท่านไปเมืองไทยบรรยายให้ผู้บริหารเมืองและนครของไทยฟัง นิติภูมิเคยเรียนปริญญาโทผังเมืองจุฬาฯมาบ้างนิดหน่อย

  เมื่อฟังท่านอาเบะแล้ว ก็จึงพอมองเห็นภาพว่า ถ้าเราไม่วางผังเมืองให้สอดคล้องกับประชากรและเทคโนโลยี ต่อไปในอนาคตเมืองใหญ่ของไทยเรามีปัญหาแน่


  จากนั้นไปดูงานที่มีเดียเทค อาคารกระจกสูง 7 ชั้นที่ไม่มีเสาซึ่งใช้เป็นห้องสมุดประชาชน การจัดห้องสมุดเพื่อบริการประชาชนนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แต่ละเมืองควรมุ่งมั่น

  18.00-20.00 น. ผมมีประชุม+แลกเปลี่ยนความคิดเห็น+แสดง ทัศนะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รับใช้นายกเทศมนตรีนครเซ็นไดและผู้บริหารเมืองจากเมืองอื่นๆ ของญี่ปุ่นอีกประมาณ 15 ท่าน

  นี่คือภารกิจสําคัญ 7 อย่างที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาเพียงแค่วันเดียว การเยือนญี่ปุ่น 10 วัน ครั้งนี้ของผม จึงเป็นการเดินทางที่ได้ความรู้มาก สามารถใช้ปฏิบัติในงานประจําและนํามาเขียนรับใช้ ผู้อ่านท่านได้เป็นเดือนเชียวครับ


  เปิดฟ้าส่องโลก [ฉบับญี่ปุ่น] ทั้งหมด CLICK HERE

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง >>>
  เปิดฟ้าส่องโลก : ญี่ปุ่น : งานเฉลิมฉลองเซจินชิกิ
  เปิดฟ้าส่องโลก : ญี่ปุ่น..ประเทศแห่งเทศกาลและงานประจำปี
  เปิดฟ้าส่องโลก : กลัวรถไฟ
  เปิดฟ้าส่องโลก : ญี่ปุ่นไล่ซื้อสถาบันการศึกษา
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (10)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (9)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (8)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (7)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (6)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (5)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (4)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (3)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (2)
  เปิดฟ้าส่องโลก : บ้านเมืองเปรียบเทียบ : ไทย VS ญี่ปุ่น (1)
  เปิดฟ้าส่องโลก : คำถามเรื่องการศึกษาญี่ปุ่น
  เปิดฟ้าส่องโลก : สมาคมมังกรดำ

  ที่มาจาก :
  1.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549
  2.www.nitipoom.com • 27/12/2012
  View 5961
     

update

update

 
 
close [X]
:: our group ::